Regulamin

§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielemsklepu internetowego działającego pod adresem internetowymhttps://karinakonczewska.pl (dalej Witryna) jest firma „Navy Family” KarinaKończewska, z siedzibą w: ul. Reja 11, 64-830 Margonin, numer NIP 7642260574, zwana dalej Usługodawcą.

1.2. Usługodawcaza pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, wktórym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”).W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, októrym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).

1.3. Sklep jestto serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarówza pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Nabywcątowarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tymużytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożyłZamówienie (dalej zwany „Klientem”).

1.5. Klient,będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanegobezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodowąjest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.

1.6. Przeglądanietreści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególnościzałożenia konta w Witrynie.

1.7. Informacje otowarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy wrozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

1.8. Kontakt zUsługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 790 763 573 od poniedziałku dopiątku w godzinach 9-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznejnavyfamily@wp.pl. Cena za połączenie według stawki operatora z usług któregokorzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Play.

§ 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedażtowarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieciInternet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożeniezamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

2.2. Przedmiotemumowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się wofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

2.3. Cenyproduktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich– i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, którewskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.4. Zamówieniazłożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożeniaZamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów sącenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotychpolskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędącychKonsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), zarealizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.

2.5. Sklephttps://karinakonczewska.pl prowadzi sprzedaży towarów na terenieRzeczypospolitej Polskiej.

2.6. Usługodawcaza pomocą sklepu internetowego działającego pod adresem internetowymhttps://karinakonczewska.pll nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów. Wprzypadku zamiaru złożenia zamówienia na duży wolumen towarów lub na dużą ichwartość, uprzejmie prosimy o uprzedni bezpośredni kontakt z Usługodawcą wsposób wskazany w § 1. ust. 1 Regulaminu. Zamówienia złożone z naruszeniempostanowień o których mowa w niniejszym ustępie, nie będą przez Usługodawcępotwierdzane. W przypadku chęci nawiązania współpracy handlowej z Usługodawcą wzakresie sprzedaży hurtowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcąw sposób wskazany w § 1. ust. 1 Regulaminu.

2.7. Składane wsklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie wramach jednej wysyłki odrębnych Zamówień.

 § 3.  REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

3.1. SkładanieZamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.

3.2. Rejestracjakonta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym,dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu dla konta oraz adresupoczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanychnastępnie Zamówień o których mowa w §4 ustęp 2 Regulaminu, akceptacjiRegulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonaniaRejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzaniedanych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.3. W wynikuprzeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto,umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika zapośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonegouprzednio konta, Klient ma możliwość dodania avatara, który będzie wyświetlałsię w ramach jego konta, oraz dodatkowych danych, których uzupełnienie jestdobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień i opcjonalnie danychniezbędnych do wystawienia faktury VAT.

3.4. Dostęp dokonta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu orazhasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępemosób trzecich.

3.5. Usługodawcaudostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłaniestosownego żądania na adres Usługodawcy navyfamily@wp.pl. Rezygnacja z kontanie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę(doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia odumowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

3.6. Usługa kontaw Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

3.7. Usługodawcamoże czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do kontaużytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go otym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny zRegulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4.   ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówieniestanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieciInternet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranychprzez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych wWitrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

4.2. Zamówieniemoże zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni wtygodniu przez cały rok.

4.3. Wybórtowarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów –koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

4.4. Pozakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk”ZAMÓWIENIE” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobupłatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku„KUPUJĘ i PŁACĘ ONLINE”, które następnie jest przekazywane do potwierdzeniaUsługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bezRejestracji), przed wciśnięciem przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ” obowiązany jestzapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danychosobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

4.5. Do momentuzatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „KUPUJĘ i PŁACĘ”, Klient mamożliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danychteleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

4.6. Usługodawcaw toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia,jednakże  najpóźniej przed wciśnięciemprzez Konsumenta przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ”, poinformuje Konsumenta w sposóbjasny i zrozumiały o:

a) głównychcechach świadczenia, w tym towaru,

b) swoich danychidentyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonuprzedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a takżenumerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

c) adresie podktórym Konsument może składać reklamacje;

d) łącznej cenieobejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty zadostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;

e) sposobie iterminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;

f) kosztachkorzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, wprzypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środkaporozumiewania się,

g) kosztachzwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;

h) sposobie iterminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularzaodstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;

i) obowiązkudostarczenia towarów bez wad;

j) istnieniu itreści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

k) możliwości skorzystaniaz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń orazzasadach dostępu do tych procedur.

4.7. Usługodawcapotwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwemWitryny po wyborze przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ” oraz odrębnie w wiadomości pocztyelektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:

a) danychUsługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznejUsługodawcy;

b) danychKlienta;

c) numeruZamówienia ;

d) listy towarówbędących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;

e) kwoty łącznejnetto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;

f) całkowitejwartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;

g) sposobu orazterminu dostawy;

h) informacji oprawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadkuodstąpienia od umowy;

i) link dopobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

j) linków dostron zawierających:

– stosowanąprocedurę rozpatrywania reklamacji;

– możliwości iprocedury pozasądowego rozwiazywania sporów;

– opłatach zatransport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;

– akceptowanesposoby zapłaty i jej termin.

4.8. Klient wprocesie składania Zamówienia otrzyma paragon fiskalny, który zostaniezałączony do wysyłanej przesyłki oraz przesłany drogą elektroniczną, nawskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentówrozliczeniowych.

4.9. Sklep możekontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lubrealizacją Zamówienia.

4.10. W przypadkustwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającejprzyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocypoczty elektronicznej pod adresem navyfamily@wp.pl, w treści wiadomości podającnumer Zamówienia.

4.11. Zamówieniebędzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.12. Usługodawcazobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym odwad.

4.13 Składane wsklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie wramach jednej wysyłki odrębnych zamówień.

 § 5.  PŁATNOŚCI

5.1. Obecniesklep używa jednej formy płatności za Zamówione produkty:

a) płatnośćonline za pośrednictwem Systemu płatności online Przelewy24. W przypadkuodrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt  z Przelewy24 pod numerem tel. ++48 61 642 9344 – połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora. Administratorem danychosobowych niezbędnych w procesie płatności jest PayPro Spółka Akcyjna zsiedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną doRejestru Przedsiębiorców

KrajowegoRejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935,numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, wcałości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych

instytucjipłatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotuw UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza

5.2. Zasadydokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu płatności onlinePrzelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stroniewww.przelewy24.pl. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatnościonline wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług.Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

5.3. Sklep nieprowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

§ 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. W przypadkubraku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dniroboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klientzostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

6.2. RealizacjaZamówienia rozpoczyna się w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail zinformacją o zaakceptowaniu płatności.

6.3. W chwili,gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe dowysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzymaostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostaniewysłane do Klienta.

6.4. Po wysłaniudo Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki,w czasie:

a) Kurier GLS: do2 dni roboczych (jeśli z przyczyn niezależnych od Usługodawcy czas ten możeulec zmianie, np. Ze względu na tzw okres przedświąteczny, Klient otrzyma tąinformację w osobnym mejlu bądź telefonicznie)

b) odbiórosobisty: 1-2 dni robocze.

6.5. Zmiany wwysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwesą poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem navyfamily@wp.pl

6.6. Klient możewycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem info@fajneminky.pl.Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymałwiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia odumowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.

6.7. Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lubproduktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będziemożliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawcapoinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podanyprzez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowaniaalternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowaniaZamówienia w całości lub części.

6.8. W przypadku,gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymiproduktami  Zamówienie zostanie anulowanew całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

6.9. Jeśli wsytuacji opisanej w 6.7. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostaniepodzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Kosztydostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych wwyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

6.10. Niezależnieod uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub brakumożliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy wterminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywanytermin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, SklepInternetowy  ma prawo do odstąpienia odumowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłataza towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniuzamówienia.

6.11. W przypadkugdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 6.7., wtym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem zprzyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać wterminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia odzamówienia w całości.

6.12. W przypadkuanulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 6.7., a Klient dokonałjuż zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lubjej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnieobowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

7.1.Konsument  może odstąpić od umowysprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podaniaprzyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszymparagrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adreswynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy odesłać oryginałfaktury oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest wWitrynie pod adresem https://www.karinakonczewska.pl, przed upływem tegoterminu na adres: „Navy Family” Karina Kończewska, ul. Sympatyczna 8/11 80-176Gdańsk lub korzystając z adresu poczty elektronicznej navyfamily@.pl. Prawoodstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkachokreślonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia wposiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.

7.2. W przypadkuodstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Konsument otrzyma zwrotkwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (zwyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przezKonsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczeniaoferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż wterminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adresUsługodawcy: „Navy Family” Karina Kończewska, ul. Sympatyczna 8/11 80-176Gdańsk lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do ich odbioru. Wprzypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkiedostarczone Konsumentowi towary, w tym również wszystkie dołączone do danegozamówienia gratisy. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracanepieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentuotrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.3. Zwrotuiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przezKonsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży na rachunek bankowy,z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

7.4. Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wynikuodstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposóbwykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowaniatowaru.

7.5 Usługodawcanie przyjmuje zwrotu towarów używanych, pranych, z oderwanymi metkami,uszkodzonych (poza przypadkiem uszkodzenia w transporcie – w takim przypadkubędzie wymagany protokół uszkodzenia paczki spisany z kurierem)

§ 8.   WARUNKI REKLAMACJI

8.1. Usługodawcaodpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresieokreślonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).Usługodawca  jest odpowiedzialny wobecKlienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdziewadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Usługodawca nieodpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwilizawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat oddaty wydania mu towaru przez Usługodawcę.

8.2. Aby złożyćreklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się zUsługodawcą pod numerem 790763573 lub pod adres poczty elektronicznejnavyfamily@wp.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opisreklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaruoraz uzgadniając adres Klienta  w celuodbioru przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składającreklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towaruprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionymzgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: „NavyFamily” Karina Kończewska, ul. Sympatyczna 8/11 80-176 Gdańsk.

8.3. Usługodawcarozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomiKlienta o sposobie dalszego postępowania.

8.4. W przypadkuuznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwyna wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klientakoszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy przez wskazanego przezUsługodawcę kuriera, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. Powyższe pozostaje bez wpływuna możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu odumowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia cenyUsługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisamiprawa.

8.5. W przypadkuuznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towarKlientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

8.6. Konsumentmoże skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporówdotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. zapośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej podadresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9.  DANE OSOBOWE

9.1. Usługodawcana podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) wzwiązku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danychjest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania zusługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień),rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jejzłożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania zusługi, a także w celach archiwizacyjnych.

9.2. Dane osoboweKlientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnychproduktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazićzgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczącychUsługodawcy lub jego partnerów.

9.3. Zakresprzetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko,adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefonkontaktowy.

9.4. Klient wcelu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniejnastępujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania,telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.

9.5. Usługodawcaprzetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klientaw celach technicznych, a także w celach statystycznych.

9.6. Klient maprawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, orazuzasadnionego żądania ich usunięcia.

9.7. Dane osobowesą przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnychzapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisacho ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzaniadanych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinnyodpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danychosobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

9.8. Podaniedanych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogąelektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawachnieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, azwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014,poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.poz. 121 z późn. zm.).

10.2. Ewentualnespory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcąrozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

10.3. Wszystkienazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogąbyć chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własnościprzemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.4. NiniejszyRegulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 3 grudnia 2017r.

10.5. Prawidłowekorzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznymspełniającym poniżej wskazane wymagania:

a) ekran orozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;

b) dostęp dosieci Internet;

c) przeglądarkastron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersjinajnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;

d) do odbieraniawiadomości poczty elektronicznej – posiadanie konta i adresu pocztyelektronicznej.

10.6. Usługodawcazastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższepozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

10.7. Klientoświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osoboweoraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. Wprzypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep,poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

10.8. Usługodawcamoże dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodziw życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji ozmianie  Regulaminu oraz powiadomieniuKlientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomościwysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymagaakceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówieńzłożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

10.9. Klientzobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacjielektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:

–  powodujących lub mogących powodowaćnieprawidłową jej pracę lub przeciążenie,

– naruszają prawaosób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.10. Klient maprawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogąelektroniczną (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego wramach rejestracji.

10.11.Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogąelektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia,który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznejwskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzeniadziałalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta,braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni odpowiadomienia o zmianie.